500+ nowy okres zasiłkowy 2021/2022

  

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

na nowy/kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.06.2021r. do 31.05.2022 r.)

NALEŻY SKŁADAĆ:

1. Elektronicznie  od dnia 1 lutego 2021r.

za pośrednictwem:

  • PUE ZUS,
  • Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl,
  • bankowości elektronicznej;

2. Tradycyjnie (w wersji papierowej) w OPS w Zatorze od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka.

Wniosek składa się w OPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie „500 plus” przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Uwaga: W przypadku nowo narodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski:

Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka jeden na okres zasiłkowy 2019/2020 trwający do 31.05.2021 r. oraz drugi na kolejny/nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczynający się od 01.06.20201 r. w terminach wskazanych powyżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie. (Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o pobycie i aktywności zawodowej w Polsce i /lub za granicą). 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia za miesiąc czerwiec następuje do dnia 30 czerwca 2021,

od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 lipca 2021,

od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od lipca następuje do dnia 30 września 2021 r.

1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od sierpnia następuje do dnia 31 października tego roku.