„Dobry Start” 300

  

Program „Dobry Start” polega na przyznaniu rodzicom co roku świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na uczące się dziecko. Świadczenie przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynający rok szkolny w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Osoby uprawnione do świadczenia z programu „Dobry Start”

Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

obywatelom polskim i cudzoziemcom:

 • rodzicom (matce lub ojcu)

 • opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka

 • rodzinom zastępczym

 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka

 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

 • osobom uczącym się.

Świadczenie przysługuje na dziecko lub osobę ucząca się do ukończenia:

 • 20 roku życia w roku,

 • 24 roku życia w roku – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dziecko znajduje się zgodnie z orzeczeniem sądu pod opieką naprzemienną, żyjących w separacji lub rozłączeniu rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach każde z nich otrzyma połowę przysługującego świadczenia dobry start.

Szkoły, w których rozpoczęcie nauki przez dziecko daje prawo do wsparcia na wyprawkę:

 • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, w tym dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,

 • szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny

 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Świadczenie nie przysługuje na:

 • dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

 • dziecko, które uczy się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

 • dziecko które zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

  W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednie rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start. W Gminie Zator realizatorem programu „Dobry Start” będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się tj. pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Ważne! W przypadku pełnoletniej osoby uczącej się w szkole do 20 r.ż. pozostającej  na utrzymaniu rodziców wniosek składa rodzic dziecka.

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start” będzie można składać:

 • od 1 lipca do 30 listopada każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

 • od 1 sierpnia do 30 listopada będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w ośrodku pomocy społecznej lub drogą pocztową).

Ustalenie prawa i wypłata „świadczenia dobry start”:

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują na wniosek strony w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca uzyska informacje o przyznaniu świadczenia dobry start w jednostce, w której złożył wniosek.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dostępny jest w zakładce Świadczenia wychowawcze 500+ / pliki do pobrania.