II OGŁOSZENIE KONKURSOWE

  

      OGŁOSZENIE  NR 2/2016

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze

Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. ze zmianami)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze ul. L.Palimąki 2

1. Wymagania niezbędne

1)obywatelstwo polskie

2)wykształcenie średnie lub wyższe

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

6) staż pracy w administracji min. 1 rok na stanowisku biurowym

 

2. Wymagania dodatkowe

1) umiejętność pracy w zespole

2) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy

3|) zaangażowanie, kreatywność, punktualność

4) dokładność, samodzielność,komunikatywność

5)znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych

6) znajomość przepisów prawnych: Ustawa z dnia 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2013 poz.267 zw zm. Ustawa z dnia 12 lutego 2016 roku o pomocy państwa wychowywaniu dzieci |Dz.U. z 2016 roku poz. 195, Rozporządzenia Ministra \rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych( Dz.U.z 2015 poz.114 ze zmianami)

 

3. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych

2) prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych

3) sporządzanie projektów decyzji

4) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych

5) sprawozdawczość

6) obsługa i wprowadzanie wniosków do programu  świadczeń wychowawczych

 

4. Wymagane dokumenty i ich składanie

1) list motywacyjny

2) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, oraz staż pracy

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych

5)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym zatrudnieniu

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze zmianami)

 

5.Warunki pracy

1) Czas pracy: 1/2 etatu

2) praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze w godzinach od 7.30 -do 11,30  od poniedziałku do piątku

3) praca z komputerem powyżej połowy wymiaru czasu pracy

4) praca bezpośrednio z interesantami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w OPS Zator , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka |Palimąki 2 z dopiskiem ,,dotyczy naboru na stanowisko ds świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 10.03.2016

Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

1. weryfikacja ofert pod względem formalnym

2. test kwalifikacyjny odbędzie się w terminie i  miejscu określonym w informacji o spełnieniu wymagań formalnych

3. rozmowa kwalifikacyjna z 3  kandydatami, którzy otrzymali najwyższą liczbę pkt. w teście kwalifikacyjnym

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych w siedzibie  Urzędu Miejskiego pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w  Zatorze,  oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 338412217 wew. 22 lub w siedzibie OPS Zator ul. Leszka Palimąki 2.