Informacje o przyznaniu świadczeń Dobry Start 300 +

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” nie będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, za wyjątkiem decyzji odmownych oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym to świadczenie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia.

Informacja o ustaleniu prawa do świadczenia “Dobry start” będzie wysyłana do Państwa drogą elektroniczną z adresu e-mail swiadczenia.ops@zatorops.pl przeznaczonego wyłącznie do przesyłania komunikatu, który nie akceptuje poczty przychodzącej. Prosimy nie odpowiadać na wiadomość wysłaną z powyższego adresy poczty elektronicznej.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.