NABORY NA WOLNE STANOWISKA

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu nr POWR.02.05.00-0-0159/17-00 pn. Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o naborze Nr 2 / 2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO w dziale świadczeń przyznanych decyzją administracyjną

1 osoba 3/4 etatu -zatrudnienie na czas określony w związku z realizacją projektu od lipca 2018 – 31.05.2020

I.            Wymagania Niezbędne

Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych  ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017.1769 ze zm.) tj.:

 • – posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • – ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
 • – do 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

II.            Wymagania pożądane :

 • ·         Doświadczenie zawodowe
 • ·         Empatia
 • ·         Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • ·         Umiejętność pracy w zespole.
 • ·         Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
 • ·         Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
 • ·         Wysoka kultura osobista.
 • ·         Znajomość obsługi komputera
 • ·         Specjalizacja I stopnia z pracy socjalnej

III.            Zakres wykonywanych zadań :

 1. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń  pomocy społecznej w tym: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy społecznej.
 2.  Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 3.  Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy domowej prowadzonych przez OPS
 4. Obsługa systemów Helios, CAS w tym:
 • Przygotowanie sprawozdawczości
 • Projektów decyzji
 • List wypłat

Przedstawiony katalog zadań ma charakter ramowy / przykładowy. Do wymienionych wyżej zadań należeć będą należały także pozostałe świadczenia wymagające wydania decyzji administracyjnej w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustraw.

IV.            Wymagane dokumenty :

 • ·         Podpisane CV.
 • ·         Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • ·         Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • ·         Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane – (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych).
 • ·         Oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane.
 • ·         Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku – własnoręcznie podpisane.
 • ·         Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

V.            Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta i Gminy Zator wynosił powyżej 6%.

VI.            Termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie OPS, przy ulicy Leszka Palimąki 2 lub na adres email: ops@zatorops.pl

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. do godziny  15:30.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS, Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/opswzatorze/Article/id,187501.html) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na   przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. /”.