Menu

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwałą nr IX/34/2011 Rady Miejskiej
w Zatorze z 29 marca 2011 roku. Członkowie ZI wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych. OPS zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną ZI. Na pierwszym spotkaniu ZI został wyznaczony przewodniczący ZI, oraz przyjęto zasady współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołów, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności przez;
1.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
5.Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.