RODO

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia             27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze reprezentowany przez Kierownika ośrodka z siedzibą w Zatorze przy ul. Palimąki 2, 32-640 Zator  informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

1.      Dane kontaktowe Administratora: mail: ops@zatorops.pl

2.      Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail:  iod@zatorops.pl

Dane kontaktowe do Z-cy Inspektora Ochrony Danych: :

mail:   iod@zatorops.pl

3.      Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia        27 kwietnia 2016r.

4.      Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także  upoważnieni pracownicy OPS w Zatorze zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

5.      Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit.c,e,f  i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6.      Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku  jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań.

7.      Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.      Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

·         ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

·         ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

·         ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

·         ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

·         ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;

·         ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem;

·         ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3;

·         ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

·         ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

·         ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

·         ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9.      Informujemy, iż masz prawo do:

·         dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania

przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy

Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach;

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

·         uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:

Ø  występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

Ø  celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

Ø  stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;

Ø  ewentualnym źródle pozyskania danych;

Ø  udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

Ø  planowanego okresu przechowywania danych.

10.  Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

11.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.