KLAUZULE INFORMACYJNE

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami, a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zatorops.pl

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2  oraz art.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze (32-640), ul. Palimąki 2.
 2. Dane kontaktowe:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

-ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;

-ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;

-ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

– ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

– ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

– ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w związku z art.6 ust. 1 lit. c) oraz art.9 ust.2 lit. b) i art.10  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4-5 powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 4. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 5. ograniczenia przetwarzania:
  1. jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
 1. usunięcia danych, gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 2. wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. posiada Pani/Pan również prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych została udzielona.
 4. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula Informacyjna

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze (32-640) – dalej OPS, ul. Palimąki 2.

Z Administratorem można się kontaktować:

 1. listownie: na adres wskazany powyżej
 2. mailowo: ops@zatorops.pl
 3. telefonicznie: 33 841 22 17
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- funkcję tą pełni Pani Marta Krajewska, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@zatorops.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie  6 ust. 1 lit. a)  RODO w  związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na  stronie podmiotowej ops.zator.pl w sekcji RODO/WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@zatorops.pl  lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 12. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – wniosek

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – wniosek

Prawo do przenoszenia danych osobowych – wniosek

Prawo do sprostowania danych osobowych – wniosek

Prawo do sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych – wniosek

Prawo do usunięcia danych osobowych – wniosek

Prawo dostępu do danych osobowych – wniosek