Menu

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej EDYCJA 2024

 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY- ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- EDYCJA 2024

 

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Środki pochodzą w całości z Funduszu Solidarnościowego  na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Wartość dofinansowania: 513 264,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 513 264,00 zł

Celem programu jest :

 

Objęcie usługą asystenta, jako formą ogólnodostępnego wsparcia osoby niepełnosprawne w tym:

 1. Dwadzieścia pięć osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (DZ.U. Z 2021r.poz.573) albo orzeczenie równoważne do wymienionych.

 

Program ma także zapewniać:

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
 7. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) usługi finansowane
  w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 8. Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.
 10. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 11. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 12. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 841 22 17.