Menu

DODATKI MIESZKANIOWE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r, poz. 2021)

Kogo dotyczy pomoc:

Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:

Kryteria i warunki udzielenia pomocy:

Jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym, wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego,

Osoby zajmującym lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.
  2. Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
  3. Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu ( jeden z niżej wymienionych – do wglądu)

umowa najmu

– przydział

– akt notarialny

– umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego)

– umowa darowizny

– inny

Wydruk czynszu (oryginał)

aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach (oryginał) – z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.

– oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),

– oświadczenie lub dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne)

– oświadczenie lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń,

– oświadczenie lub zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń alimentacyjnych,

– oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń, szkół zawodowych, policealnych, szkół dla dorosłych (dotyczy osób uczących się),

– oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwrocie nadpłaty podatku dochodowego

– inne

6. Akt zgonu (skrócony akt zgonu) dotyczy wdów i wdowców

7. Oświadczenie lub zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych – dotyczy osób posiadających gospodarstwa rolne.

8. Informacja na temat rozliczenia centralnego ogrzewania

9. W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:

– oświadczenie lub wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał),

– wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał),

– oświadczenie lub zaświadczenie od komornika dot. skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych (oryginał)

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały być wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów!

Tryb załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma (decyzji).

Uwagi:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między 100% naliczonych i ponoszonych przez wnioskodawcę wydatków mieszkaniowych a określonym procentowo wskaźnikiem od dochodów gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,      a także zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobę taką zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r poz. 984) nazwano odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

W dniu 29 listopada 2013r. Minister Gospodarki ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r do dnia 30 kwietnia 2014r. który wynosi :

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze,  ul. Leszka Palimąki 2, numer telefonu: 33 8412 217 w.21.