Menu

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o pomoc:


Zator dnia …………………..r.

Jan Kowalski
ul. Polska 132
Zator

 

Do Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Leszka Palimąki 2
32-640 Zator

 

 

WNIOSEK O POMOC

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie pomocy finansowej (zasiłku celowego okresowego, stałego,) pomocy rzeczowej, pomocy w formie usług opiekuńczych )

UZASADNIENIE

Sytuacja finansowa mojej rodziny jest trudna z powodu bezrobocia (niepełnosprawności, przewlekłej choroby, itp.) Należy podać przyczyny złożenia wniosku.

 

 


Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty. Do wniosku dołączyć należy dokumenty:

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i materialną osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia.