Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Zatora  Nr 46 /07 z dnia 23 kwietnia 2007r.

Komisję tworzą:

Piotr Domagała – Przewodniczący

Zespół ds. Zezwoleń i Kontroli

 • Anna Koczurkiewicz – z-ca przewodniczącego
 • Janusz Bryła – Członek
 • Gabriela Gębczyk – Sekretarz Komisji

Zespół Problemowy

 • Anna Koczurkiewicz –   z-ca przewodniczącego
 • Ks. Jacek wieczorek – Członek
 • Gabriela Gębczyk Gołda– Sekretarz Komisji
 • Halina Matyja – Członek

Zespół ds. Edukacji Profilaktycznej

 • Elżbieta Mostowik – Członek
 • Ks.Jacek Wieczorek – Członek
 • Barbara Wróbel – Członek
 • Gabriela Gębczyk – Sekretarz Komisji

 

Zadania Komisji:

Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Łuków oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łukowa.
 3. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.