Menu

Informacje o przyznaniu Świadczeń Wychowawczych 500 +

Wnioski o ustalenie prawa do  Świadczenia Wychowawczego nie będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, za wyjątkiem decyzji odmownych oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja o przyznaniu Świadczenia Wychowawczego  zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym to świadczenie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu Świadczenia Wychowawczego nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia.

Informacja o ustaleniu prawa do Świadczenia Wychowawczego  będzie wysyłana do Państwa drogą elektroniczną z adresu e-mail swiadczenia.ops@zatorops.pl przeznaczonego wyłącznie do przesyłania komunikatu, który nie akceptuje poczty przychodzącej. Prosimy nie odpowiadać na wiadomość wysłaną z powyższego adresy poczty elektronicznej.

 Świadczenie Wychowawcze jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.