Menu

Informacje o wnioskach o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

25 marca 2022 - archiwum

Informacja dla osób fizycznych (nie dotyczy osób prawnych, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych).

  1. Informujemy, że osoby fizyczne które zapewniły zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.
  2. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek złożony według wzoru.  Załącznikiem do wniosku jest karta osoby przyjętej do zakwaterowania, którą należy wypełnić  osobno dla każdej osoby.
  3. Wzór wniosku i wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania załączony jest do niniejszej informacji.
  4. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie (zarówno osobę dorosłą jak i dziecko).
  5. Na wniosku osoba fizyczna oświadcza, że:

– za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,

– za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

6. Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość. 6. Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, lecz nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od dnia faktycznego zakwaterowania.

7. Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Wobec powyższego proponujemy, aby wnioski składać do Urzędu Miejskiego w Zatorze  od dnia 1 kwietnia 2022 roku i aby obejmowały okres od dnia faktycznego zakwaterowania do dnia 31 marca 2022 roku włącznie.

8. Wniosek będzie rozpatrywany w terminie jednego miesiąca, a wypłata uzależniona będzie od przekazania środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Gmina zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonają upoważnieni pracownicy. Weryfikacja będzie obejmowała w szczególności oględziny miejsca zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez osoby prawne, przedsiębiorców i jednostki organizacyjne należy składać do Powiatu Oświęcimskiego

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

telefon: 33 844-96-00

Wzory dokumentów: