Informacje statystyczne o programie 500+

  

Dane dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

w okresie od 01-04.2016 r. do 31.01.2017 r.

Złożone wnioski. 750
Wydane decyzje (w tym decyzje przyznające, odmowne, uchylające, zmieniające). 765
Decyzje przyznające. 693
Liczba dzieci objętych pomocą. 991
– w tym świadczenia przyznane na I dziecko (z kryterium dochodowym). 402
– w tym świadczenia przyznane na II i kolejne dziecko/i (bez kryterium dochodowego). 589
Liczba dzieci objętych pomocą w dniu 31.01.2017r. 903
Liczba wniosków przekazanych do ROPS w Krakowie celem rozpatrzenia prze Marszałka Województwa Małopolskiego. 19
– w tym liczba wydanych odpowiedzi/decyzji. 4
Liczba zapytań o koordynację przekazanych                  do ROPS w Krakowie, dotyczy spraw w których wydano już decyzję przez OPS w Zatorze natomiast     w trakcie realizacji zgłoszono wyjazd członka rodziny poza granice kraju. 2
Liczba świadczeń wypłacanych w formie innej niż pieniężna. Brak wypłat w formie rzeczowej /opłacania usług. W rodzinach budzących wątpliwości,  co do wydatkowania środków zgodnie z celem, sytuację na bieżąco monitorują pracownicy OPS w Zatorze.

                    Świadczenia wypłacane są na 27-go każdego miesiąca.

            Ponadto informujemy, że pomimo umieszczenia w decyzjach przyznających świadczenia wychowawcze pouczenia, odnotowano liczne przypadki niezgłoszenia przez świadczeniobiorców zmian, mających istotny wpływ na prawo do wypłacanych świadczeń wychowawczych, co może skutkować nienależnie pobranym świadczeniem, które podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.