Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

 1. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zator.
 • Określenie stanowiska, na które odbywa się nabór: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.
 • Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
 • Planowane zatrudnienie: od dnia 1 marca 2023 roku.
 • Rodzaj pracy: praca administracyjno – biurowa i w terenie.
 • Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • osoba nie karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zmianami),
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 • prawo jazdy kat. B.
 • Wymagania dodatkowe:
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, komunikatywność, rzetelność,
 • wysoka odporność na stres,
 • dobra znajomość obsługi komputera.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze:
 • kierowanie działalnością i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • realizacja zadań w zakresie pomocy i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki,
 • organizacja pracy socjalnej ośrodka,
 • prowadzenie polityki kadrowej ośrodka w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzeń itp.,
 • wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników,
 • nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • realizacja celów i zadań zgodnie ze statutem oraz przepisami w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych Gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień,
 • zarządzanie majątkiem, zarówno ruchomym jak i nieruchomym i jego właściwe zabezpieczenie,
 • sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek ośrodka oraz terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działalności ośrodka oraz projektu planu finansowego na dany rok budżetowy,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych,
 • prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi, archiwizowanie dokumentów,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Zatora, zgodnych z kompetencjami i zakresem działalności ośrodka.
 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 • życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy poświadczających staż pracy,
 • Składane pod rygorem odpowiedzialności karnej (wpisać klauzulę):

– oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie o niekaralności,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy,

7) Klauzula RODO  stanowiąca załącznik do niniejszego naboru,

W przypadku niedostarczenia kompletu w/w dokumentów kandydatka/kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i jego oferta będzie odrzucona.

 10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 17.02.2023 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.” Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

2) Oferty, które wpłyną do Burmistrza Zatora po wyżej ustalonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

11. Informacje dodatkowe:

1) List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”,

2) Ocena złożonych ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 20.02.2023 r,

3) Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze oraz stronie www.zator.pl,

4) Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. (środa) o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (sala nr 213) ,

5) Trzy osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z Burmistrzem Zatora, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w dniu 22.02.2023 r. ,

6) Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko objęte naborem podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zator, dnia 07.02.2023 r.