Menu

Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.

Burmistrz Zatora ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

  1. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zator.

– oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie o niekaralności,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

6) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy,

7) Klauzula RODO  stanowiąca załącznik do niniejszego naboru,

W przypadku niedostarczenia kompletu w/w dokumentów kandydatka/kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i jego oferta będzie odrzucona.

 10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 17.02.2023 r., w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Biuro Obsługi Klienta, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.” Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

2) Oferty, które wpłyną do Burmistrza Zatora po wyżej ustalonym terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

11. Informacje dodatkowe:

1) List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)”,

2) Ocena złożonych ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 20.02.2023 r,

3) Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, umieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze oraz stronie www.zator.pl,

4) Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. (środa) o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. (sala nr 213) ,

5) Trzy osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu, jednak nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z Burmistrzem Zatora, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zatorze, 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w dniu 22.02.2023 r. ,

6) Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na stanowisko objęte naborem podejmuje Burmistrz Zatora, biorąc pod uwagę wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zator, dnia 07.02.2023 r.