Menu

NABORY NA WOLNE STANOWISKA

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu nr POWR.02.05.00-0-0159/17-00 pn. Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o naborze Nr 2 / 2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO w dziale świadczeń przyznanych decyzją administracyjną

1 osoba 3/4 etatu -zatrudnienie na czas określony w związku z realizacją projektu od lipca 2018 – 31.05.2020

I.            Wymagania Niezbędne

Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego wskazanych  ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2017.1769 ze zm.) tj.:

II.            Wymagania pożądane :

III.            Zakres wykonywanych zadań :

  1. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń  pomocy społecznej w tym: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy społecznej.
  2.  Prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
  3.  Realizacja programów z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy domowej prowadzonych przez OPS
  4. Obsługa systemów Helios, CAS w tym:

Przedstawiony katalog zadań ma charakter ramowy / przykładowy. Do wymienionych wyżej zadań należeć będą należały także pozostałe świadczenia wymagające wydania decyzji administracyjnej w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustraw.

IV.            Wymagane dokumenty :

V.            Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta i Gminy Zator wynosił powyżej 6%.

VI.            Termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie OPS, przy ulicy Leszka Palimąki 2 lub na adres email: ops@zatorops.pl

Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. do godziny  15:30.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS, Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/opswzatorze/Article/id,187501.html) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze przy ul. Leszka Palimąki 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na   przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. /”.