OGŁOSZENIE KONKURSOWE

  

      OGŁOSZENIE  NR 1/2016

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze
Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze
Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds.świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze ul. L.Palimąki 2

1. Wymagania niezbędne

1)obywatelstwo polskie
2)wykształcenie średnie lub wyższe
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestepstwo skarbowe
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
6) staż pracy w administracji min. 1 rok na stanowisku biurowym

2. Wymagania dodatkowe

1) umiejetność pracy w zespole
2) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy
3|) zaangażowanie, kreatywność, punktualność
4) dokładność, samodzielność,komunikatywność
5)znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych
6) znajomość przepisów prawnych: Ustawa z dnia 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2013 poz.267 zw zm.) Ustawa z dnia 12 lutego 2016 roku o pomocy państwa wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku poz. 195), Rozporządzenia Ministra \rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych( Dz.U.z 2015 poz.114 ze zmianami)

3. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postepowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych
2) prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych
3) sporządzanie projektów decyzji
4) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych
5) sprawozdawczość
6) obsługa i wprowadzanie wniosków do programu  świadczeń wychowawczych

4. Wymagane dokumenty i ich składanie

1) list motywacyjny
2) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
3) kopie dokumentów potwierdzającyh posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, oraz staż pracy
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
5)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym zatrudnieniu
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 roku poz. 2135 ze zmianami)

5.Warunki pracy

1) Czas pracy: pełny  etat
2) praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze w godzinach od 7.30 -do 15.30 w poniedziałek, środa, czwartek,
wtorek od 7.30 – do 17.00
piątek od 7.30 – do 14.00
3) praca z komputerem powyżej połowy wymiaru czasu pracy
4) praca bezpośrednio z interesantami

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w OPS Zator , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka |Palimąki 2 z dopiskiem ,,dotyczy naboru na stanowisko ds świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 07.03.2016

Nabór zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
1. weryfikacja ofert pod względem formalnym
2. test kwalifikacyjny odbędzie się w terminie i  miejscu określonym w informacji o spełnieniu wymagań formalnych
3. rozmowa kwalifikacyjna z 3  kandydatami, którzy otrzymali najwyższą liczbę pkt. w teście kwalifikacyjnym

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych w siedzibie  Urzędu Miejskiego pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Zatorze,  oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 338412217 wew. 22 lub w siedzibie OPS Zator ul. Leszka Palimąki 2.

Kierownik OPS w Zatorze
Anna Koczurkiewicz