Menu

Ogłoszenie o pracę  na stanowisko opiekunki środowiskowej

17 kwietnia 2024 - Aktualności

Zator, 17.04.2023 r.

Ogłoszenie o pracę  na stanowisko opiekunki środowiskowej
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze –
umowa o pracę na zastępstwo

  1. Wymagania niezbędne:
  1. Wymagania dodatkowe:
  1. Do zadań na ww. stanowisku należy między innymi:

Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:

Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności:

Pielęgnacja zlecona przez lekarza.

Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego.

  1. Warunki pracy na powyższym stanowisku:

–  umowa o pracę na zastępstwo 1 etat,

–  praca w miejscu zamieszkania klienta OPS w Zatorze – teren Gminy Zator.

  1. Dokumenty składane przez kandydata muszą zawierać:

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (zgodnie z załączonym wzorem).

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekunka środowiskowaw terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. (do godziny 14:00) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze lub przesłać listownie (liczy się data wpływu do OPS) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zator.

  1. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OPS, na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zatorze
/-/
Marcin Cybuch