Menu

PODPROGRAM 2021 informacje dodatkowe

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W  styczniu 2022 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2021, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do  października 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze, osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe,  makaron jajeczny,  kasza jęczmienna, mleko UHT, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze realizować będzie cykliczne działania tj. organizację wieczerzy wigilijnej dla osób starszych, samotnych, chorych, w której realizację jest zaangażowanych wiele osób ze społeczności lokalnej, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ponadto OPS w Zatorze współpracuje
z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Zatorze podczas organizacji imprez o charakterze integracyjnym, pikników rodzinnych,  warsztatów rodzicielskich, oraz działań profilaktycznych skierowanych do różnych grup odbiorców. Realizuje działania na rzecz społeczności lokalnej m.in. na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej ,korzystających z pomocy żywnościowej. OPS przy współpracy z Regionalny Ośrodkiem Kultury organizuje zajęcia aktywizujące dla rodziców
z dziećmi ( zwłaszcza dla mam z dziećmi),warsztaty rodzicielskie, zajęcia dla seniorów. Ponadto  angażuje się w organizację lokalnych wydarzeń okolicznościowych skierowanych do wszystkich mieszkańców, zajęć sportowo rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze od kilkunastu lat świadczy również pomoc psychologiczną dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy. Z tej formy wsparcia korzystają osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział
w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej są to: 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1320  zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W ramach Podprogramu 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze objął  wsparciem żywnościowym 192 osoby przekazując  10,95514 ton  żywności,  w formie  544 paczek.

W ramach Podprogramu 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze objął  wsparciem żywnościowym  203 osoby, przekazując 16,93906  ton  żywności,  w formie 937  paczek.

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo Ośrodek Pomocy społecznej w Zatorze realizował działania towarzyszące niefinansowane . We współpracy z Regionalnym  Ośrodkiem Kultury w Zatorze organizował  imprezy  o charakterze integracyjnym, pikniki rodzinne, warsztaty rodzicielskie oraz działania profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Ponadto OPS świadczył poradnictwo psychologiczne  oraz  doradztwo. Przekazywał również informacje o miejscach gdzie realizowane są działania EFS ( porady psychologiczne, prawne i zawodowe).