Menu

PROGRAMY RZĄDOWE

2023

Program  „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Program dofinansowano ze środków ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania: 96 600  zł.

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Program dofinansowano ze środków ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania: 262 590,30 zł.

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Program dofinansowano ze środków budżetu państwa

Gmina Zator na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” w roku 2023 r.  uzyskała dofinansowanie w kwocie 63 690,00 zł.
Całkowita wartość zadania wyniesie 79 612,50 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.