Menu

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze realizując zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w różnych jej formach stale współpracuje z Policją, Sądem, kuratorem sądowym, pedagogami wszystkich placówek szkolnych, innymi instytucjami, oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji i wzajemnego wsparcia oraz uzupełnienia podejmowanych działań, a także bieżącego monitorowania problemu w środowiskach przez pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010 roku nałożyła na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Tym samym wprowadzony został system pracy z rodziną zagrożoną przemocą w rodzinie, mający wymiar interdyscyplinarny, który w sposób spójny i kompleksowy uwzględnia potrzeby całej rodziny uwikłanej w przemoc domową.

„Niebieska Karta”

3 września 2011r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które weszło w życie 18 października 2011r. W rozporządzeniu czytamy o zasadach dotyczących udziału w procedurze zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych (co do tworzenia których, na mocy wspomnianej nowelizacji została zobowiązana każda gmina) oraz zadaniach, które zostały nałożone na funkcjonariuszy policji, przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pracowników socjalnych. Rozporządzenie wskazuje jak rozpoczynać, prowadzić i kiedy można zakończyć procedurę „Niebieskie Karty
Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta- A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby.
Rozporządzenie wskazuje, że w sytuacji, kiedy osoba, wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie zostanie przewieziona do podmiotu leczniczego, formularz A wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia.
Formularz „Niebieska Karta „B” otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka ” rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc. Formularza B nie przekazuje się osobie podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie.
Zarówno dziecko, jak i osoba dorosła mają prawo wiedzieć, jakie działania będą podjęte w ich sprawie, gdzie mogą się zwrócić się o pomoc, jak dalej procedura ta będzie wyglądać. Zasadnym jest więc, aby takie informacje osobom pokrzywdzonym przekazać (przypadku dzieci w sposób dostosowany do wieku z pominięciem wręczenia formularza B). W sytuacji krzywdzenia dziecka zdarzyć się może, że to oboje rodzice stosują wobec niego przemoc, a osoba małoletnia nie będzie miała innej najbliższej rodziny, której będzie można formularz B przekazać ” dziecko bowiem może nie mieć pełnoletniego rodzeństwa, a dziadkowie mogą nie żyć, bądź mieszkać bardzo daleko. W takiej sytuacji należy powiadomić sąd rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a formularz B zapewne pozostanie u rozpoczynającego procedurę do czasu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka.
Na posiedzenie grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego, zaprasza się osobę, wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na tym posiedzeniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej oraz wypełnia formularz „Niebieska Karta- C”. Spotkanie zespołu/grupy z osoba doznającą przemocy jest bardzo istotne dla podejmowanych w ramach procedury działań i ich efektywności. Osoba pokrzywdzona bowiem ma miejsce i czas, aby określić, jakie są jej potrzeby, jakie ma pomysły na ta sytuację, jaką ma gotowość do podjęcia działań. Ponadto, na tym spotkaniu, formułuje się wspólnie z osobą doznającą przemocy indywidualny plan pomocy. Zatem osoba doznająca przemocy ma wpływ na to, co dzieje się w sprawie jej rodziny. Jeżeli osoba doznająca przemocy nie przyjdzie nie wstrzymuje to prac zespołu interdyscyplinarnego ani grupy roboczej. Na posiedzenie nie zaprasza się dzieci.

Formularz D członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Rozporządzenie nie precyzuje jednak, czy ma to się odbyć podczas posiedzenia czy indywidualnego kontaktu członka zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej z daną osobą, wskazuje natomiast, że to przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa tą osobę na spotkanie zespołu lub grupy.

Dodatkowo rozporządzenie mówi, by spotkania z osobą, wobec której istnieje podejrzenie doznawania przemocy w rodzinie oraz osobą podejrzaną o stosowanie tej przemocy nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie. Działania zespołu lub grupy powinny być kontynuowane bez względu na to czy osoba stosująca przemoc zgłosi się na ww. spotkanie.

Czym charakteryzuje się przemoc?

Krzyki, bicie, upokarzanie, wyzywanie, zabieranie pieniędzy a nawet gwałt – to wszystko zalicza się do domowej przemocy. O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Jeżeli w Twoim domu zdarza się, że ktoś:
– poniża, krytykuje, wyśmiewa
– wyzywa, popycha, szarpie, uderza, policzkuje
– grozi, że Cię zabije, lub zabierze dziecko
– krytykuje Twoją rodzinę,
– ogranicza Twoje kontakty z innymi,
– zniszczy Twoje rzeczy, zabiera pieniądze
istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY ?
Ważne telefony:
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze 33 8412-217, 664155976
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zatorze
600422706,
PCPR w Oświęcimiu ul. Bema 4 33 8424227
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu ul. Bema 4
33 8431162
Powiatowy Ośrodek Interwencji w Oświęcimiu ul. Dąbrowskiego 139
33 4760103
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2
33 8475280, 33 8475367
Zespół Kuratorksiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ul. Jagiełły 29
33 8763828
Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu ul. Żwirki i Wigury 1B
33 8422229, 8422228
Poradnia Odwykowa w Oświęcimiu ul. E. Orzeszkowej 1
33 8422977
Centrum Psychoterapii „ SOBRIETAS”w Oświęcimiu ul. Powstańców Śląskich 21
33 4446716
Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800 120 002