Menu

Zgłaszanie zmian po wydaniu informacji o przyznaniu świadczenia

W trakcie trwania całego okresu pobierania świadczenia wychowawczego!

 1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego takich jak: zmiana miejsca zamieszkania, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia/ń osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
  Należy również powiadomić o każdej zmianie danych osobowych (m. in. zmiana adresu, nazwiska, stanu cywilnego).
 2. Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub marszałka województwa, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Nienależnie pobrane świadczenia:

 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
 2. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
  1. uchylony  1a. uchylony
  2. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
  3. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
  4. uchylony
  5. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało przyznane, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał świadczenie;
  6. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia.

2a. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze nie uznaje się świadczenia przyznanego rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, który zmarł, pobranego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego. o którym mowa w art. 18 ust. 2b.

3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,3, 5 i 6, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie chyba że przyznanie świadczenia wychowawczego było następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego.

4. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.