Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

WNIOSEK – wypełniony !!!

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości – dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

Dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki:

  • rodzic – brak dokumentu
  • opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
  • opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Stan cywilny:

  1. kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
  2. separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
  3. rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
  4. wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

W przypadku cudzoziemców:

  • karta pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy

UWAGA!!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.