ZMIANY W PROGRAMIE 500+

  

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

W związku z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od:
– 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik danego
roku nastąpi do dnia 31 października 2017 r.
–  1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia    30    listopada 2017 r.
– 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
– 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 r.
– 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 28 lutego 2018 r.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 r.ż., bez dodatkowych warunków. Na pierwsze lub jedyne dziecko do 18 r. ż. przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Nowelizacja dotychczasowych przepisów uwzględnia:
1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

UWAGA

Na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 obowiązują nowe formularze wniosków oraz załączników. Druki dostępne na stronie internetowej ops.zator.pl w zakładce pliki do pobrania (formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r. ).
Druki w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej będą do pobrania dopiero w połowie sierpnia 2017 r.
Zachęcamy do składania e-wniosków o świadczenie wychowawcze za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/Wsparcie dla rodzin z dziećmi. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/