Gdzie i jak złożyć wniosek?

W Gminie Zator wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wniosek można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zator lub nadać pocztą tradycyjną.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć w wersji elektronicznej. Organem właściwym dla mieszkańców Gminy Zator jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze, więc przy składaniu wniosku drogą elektroniczną, jako organ właściwy, należy wybrać MGOPS ZATOR. Wersje elektroniczne składać można za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

Wnioski również można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez ZUS,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.